Δενό1–AΜ
Δενό1–AΖ
Δενό1–BΜ
Δενό1–BΖ
Δενό1–ΡΜ
Δενό1–ΡΖ
Δενό1–DΜ
Δενό1–DΖ
Δενό2–AΜ
Δενό2–AΖ
Δενό2–BΜ
Δενό2–BΖ
Δενό2–ΡΜ
Δενό2–ΡΖ
Δενό2–DΜ
Δενό2–DΖ
Δενό1–:Ζ12
Δενό2–:Ζ12
Δενό1–:Ζ14
Δενό2–:Ζ14
Δενό1–:M12
Δενό2–:M12
Δενό1–:M14
Δενό2–:M14